Tại sao là chúng tôi?

Nao vet ho ga Nao vet ho ga Nao vet ho ga Nao vet ho ga Nao vet ho ga Nao vet ho ga